نویسنده = الهام شیخ جباری
مطالعه اثرات کاهش جریانات جذر و مدی بر ساختار رویشی جنگل های حرا مطالعه موردی : پارک ملی – ساحلی نای بند

دوره 8، شماره 4، تیر 1390

طیبه زارع زاده مهریزی؛ کورس خوشبخت؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ جعفر کامبوزیا


تاثیر فعالیت های کشاورزی بر غلظت آفت کش دیازینون در رودخانه تجن

دوره 8، شماره 4، تیر 1390

یوسفعلی احمدی ممقانی؛ نعمت اله خراسانی؛ خلیل طالبی جهرمی؛ سید حسین هاشمی؛ فاطمه بهادری خسروشاهی


مطالعه کانی شناسی زیست محیطی و هیدروژئوشیمی در باطله های کارخانه زغال شویی زیرآب ، استان مازندران

دوره 8، شماره 3، فروردین 1390

محسن قلی پور؛ منصور خواجه؛ مهلا معلم؛ مهدی علی پور؛ ادریس میرزا علی؛ داوود بیک نژاد


ساختار زادآوری و تنوع زیستی گونه های درختی و درختچه ای موجود در زیر اشکوب جنگل کاری های خالص و آمیخته بلند مازو

دوره 8، شماره 3، فروردین 1390

عین اله روحی مقدم؛ سید محسن حسینی؛ عزت اله ابراهیمی؛ احمد رحمانی؛ مسعود طبری


بررسی تحمل و تجمع کادمیوم در گیاهچه های شیرین بیان

دوره 8، شماره 3، فروردین 1390

مرضیه سرمدی؛ محبوبه ایرانی؛ فرانسواز برنارد


تاثیر جاذب های طبیعی در حذف مس و سرب

دوره 8، شماره 3، فروردین 1390

حمید رفتاری؛ حمید معظمی؛ حسین گنجی دوست؛ بیتا آیتی


بررسی کارآیی روش رگرسیون فازی در بازسازی داده های گمشده سالیانه بارش در حوزه آبریزکارون

دوره 8، شماره 3، فروردین 1390

سید جواد ساداتی نژاد؛ روح الله حسن شاهی؛ محمد شایان نژاد؛ خدایار عبدالهی


سازمان های بین المللی ،محیط زیست و مسائل اقتصادی شمال – جنوب

دوره 8، شماره 3، فروردین 1390

حسین پور احمدی میبدی؛ عبدالمحمود محمدی لرد


بررسی کارایی مدل های هوشمند در برآورد تبخیر و تعریق پتانسیل

دوره 8، شماره 2، دی 1389

سید جواد ساداتی نژاد؛ سمیه انگبینی؛ محمد رضا مزدیان فرد


تاکسونومی عددی گونه های Phalaris از تیره غلاب بر اساس صفات ریخت شناسی

دوره 8، شماره 2، دی 1389

مریم کشاورزی؛ مهناز خاکسار؛ مهوش سیفعلی؛ پریناز قدم


مقایسه مدل های مونود کینکنون – استور در ارزیابی سینتیکی یک راکتور بافلدار بی هوازی

دوره 8، شماره 2، دی 1389

سید مهران ابطحی؛ علی ترابیان؛ علی وثوق؛ بابک جعفری؛ مهدی قلیزاده


استفاده از آزمایش نشت ستونی به منظور مطالعه میزان نشت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) از خاک آلوده

دوره 8، شماره 2، دی 1389

اکبر باغوند؛ علی دریابیگی زند؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ ناصر مهردادی


ارزیابی موانع تبدیل به کشاورزی ارگانیک در کانادا

دوره 8، شماره 2، دی 1389

محمد خالدی؛ هومان لیاقتی؛ مریم محمد امینی؛ سایمن وسن