توسعه ضمانت اجراها و سازوکار های اجرایی نوین در حقوق بین الملل محیط زیست به منظور حفاظت کارآمد و مؤثر محیط زیست

هدی یزدان پناه؛ محسن عبداللهی؛ عباس پورهاشمی؛ منصور پورنوری

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 289-306

https://doi.org/10.48308/envs.2023.37152

چکیده
  سابقه و هدف: جامعه بین المللی، جامعه ای  است متشکل از دولت‌ها، که خود واضع مقررات و قواعد حقوق بین ­الملل و نیز مجری آن هستند. مبنای حقوق بین الملل، زاییده ی نیاز و ضرورتی است که دولت‌ها در جامعه ­ی بین ­المللی برای همزیستی احساس می­ کنند و تا موافقت نداشته باشند؛ نمی­ توان آن‌ها را ملزم به پذیرش قاعده جدید کرد. با وجود این، ...  بیشتر