پایش تغییرات کاربری زمین و پیش بینی روند زمانی ـ مکانی آن در شهرستان همدان

ناصر شفیعی ثابت؛ فرانک فیض بابایی چشمه سفیدی

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 145-164

https://doi.org/10.52547/envs.2021.36712

چکیده
  سابقه و هدف: تغییرات کاربر ی زمی ن پدیده ای است که در کشورهای درحال توسعه در حال گسترش است و دارای پیامدهای محیطی  اکولوژیک منفی در محیط است . در این راستا، دسترسی به اطلاعات به رو زرسانی شده در زمینه تغییرات کاربری زمین برای تحلیل انواع نیازمندی های سکونتگاه های انسانی و اتخاذ سیاستهای مناسب برای اطمینان از آینده ضروری است . بررسی ...  بیشتر