ارزشیابی اقدام های آبخیزداری از نظر ترسیب‌کربن زی توده و دیدگاه آبخیزنشینان در خصوص بهبود وضعیت آبخیز (مطالعه موردی: زیرحوضه ده‌چناشک- حوضه آبخیز چهل‌چای)

زینب کریمی؛ واحدبردی شیخ؛ امیر سعدالدین؛ نغمه مبرقعی دینان

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 217-236

https://doi.org/10.52547/envs.2021.36527

چکیده
  سابقه و هدف: افزایش غلظت دی اکسیدکربن جو به عنوان اصلی ترین عامل تغییرات اقلیمی است که تخریب در زیست بوم های طبیعی و بروز مشکل های مختلف محیط زیستی مانند برهم خوردن تعاد ل چرخه آب، عناصر غذایی و کربن در طبیعت ر ا در پی داشته است. پوشش گیاهی سطح زمین نقش اساسی در تثبیت کربن دارد که به شدت تحت تأثیر اقدام های مدیریتی بشر قرار گرفته و در طول ...  بیشتر