برآورد تلفات تبخیری بنزین جایگاه های سوخت رسانی شهر تهران در فصل های مختلف سال

مریم چهره ای؛ علیرضا میرزا حسینی؛ نبی اله منصوری؛ یوسف رشیدی؛ محمد حسن بهزادی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 161-176

https://doi.org/10.52547/envs.2021.36368

چکیده
  سابقه و هدف: ترکیب های آلی فرار از جمله بخارهای بنزین در محیط زیست، اثرهای نامطلوبی در بر دارند. در کلانشهر تهران بنزینبه عنوان یک آلاینده سمی و خطرناک مطرح است که یکی از مهمترین منابع انتشار بخارهای بنزین در محیط زیست، مخازن ذخیرهفراورد ه های نفتی، فرایندهای عملیاتی، تعداد دفعه های تخلیه و بارگیری مخزن های ذخیره و فعالیت های فروش ...  بیشتر