اندازه گیری میزان ماده آلوده کننده پلی کلرو بی فنیل ها (PCBs) در خاک منطقه طالقان و بررسی وجود عوامل بیولوژیک حذف کننده ی PCBs در این نمونه ها

علیرضا ذاکری؛ نسترن اکبریان؛ کمند هدایت

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 237-252

https://doi.org/10.52547/envs.2021.36246

چکیده
  سابقه و هدف: هدف از مطالعه حاضر، اندازه گیری غلظت پلی کلرو بی فنیل ها در خاک اطراف ترانس های برق در منطقه طالقان کرج، و شناسایی و استخراج باکتری های تجزیه کننده پلی کلرو بی فنیل ها جهت حذف بیولوژیکی در محیط زیست بود .مواد و رو ش ها: برای این منظور، نمونه گیری از خاک اطراف ترانس های برق تعداد 5 ایستگاه در نقا ط مختلفی که با استفاده از دستگا ...  بیشتر