مطالعه و بررسی اثرهای تخلیه لجن تصفیه خانه‌های آب به شبکه فاضلاب شهری و تأثیر آن بر فرایند تصفیه

پونه عبدالله پور سالاری؛ سینا فرد مرادی نیا

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 67-84

https://doi.org/10.52547/envs.2021.35737

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه با توسعه تصفیه ‏خانه ‏های آب، مدیریت لجن به یکی از مسئله های مهم محیط زیستی تبدیل شده است که می‏ تواند هم به عنوان یک تهدید و هم به عنوان یک فرصت باشد. بنابراین با توجه به توسعه روزافزون تصفیه ‏خانه ‏های آب در کشور و تولید مقدار قابل توجهی لجن، ضروری است که تمهیداتی صورت پذیرد . مواد و روش­ ها: در این تحقیق ...  بیشتر