مکان یابی لندفیل شهری با تلفیق معیارهای محیط زیستی و اقتصادی - اجتماعی در شهرستان نایین و تخمین گازهای خروجی احتمالی از آن

محمدعرفان کاغذچی؛ سعید پورمنافی؛ رضا پیکان پور فرد

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 53-70

https://doi.org/10.52547/envs.2021.35488

چکیده
  سابقه و هدف: افزایش بی رویه جمعیت و به دنبال آن افزایش شهرنشینی منجر به افزایش تولید انواع پسماند در منطقه ها ی شهری گردیده است. اگرچه دفن آخرین گزینه در مدیریت پسماندهای جامد شهری می باشد؛ اما در کشورهای در حال توسعه ، دفن، یک روش معمول مدیریت پسماندهای جامد شهری می باشد. دفن پسماند در محل ها ی دفن ا ز طریق فرایندهای بی هوازی طبیعی سبب ...  بیشتر