اثر بالقوه تغییرات اقلیمی بر توزیع نیوت کوهستانی خال زرد (Neurergus derjugini (Nesterov, 1916

مریم ملکوتیان؛ مظفر شریفی؛ سمیه ویسی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 187-204

https://doi.org/10.52547/envs.35451

چکیده
  سابقه و هدف: تغییر اقلیم یکی از بزرگترین تهدیدها برای تنوع زیستی است و می­تواند منجر به تغییر توزیع گونه­ ها و افزایش خطر انقراض جمعیت ­هایی شود که قادر به سازگاری با محیط ­های جدید و یا جابجایی به زیستگاه ­های مناسب نیستند. در مطالعه حاضر، مطلوبیت زیستگاه برای نیوت کوهستانی خالزرد (Neurergus derjugini) با هدف شناسایی زیستگاه­ های ...  بیشتر