مقایسه میزان بازداری فیلترهای مختلف جهت تعیین کلروفیل - آ در آب‌های ساحلی

احمد منبوهی؛ سارا غلامی‌پور؛ غلامرضا محمدپور

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 41-52

https://doi.org/10.52547/envs.2021.34305

چکیده
  سابقه و هدف: فیلتراسیون یکی از مهمترین مرحله ها در مطالعات فیتوپلانکتونی است. انتخاب یک فیلتر به عامل های مختلفی از جمله قطر چشمه و قیمت آن بستگی دارد. در پژوهش اخیر، پاسخ های به دست آمده به کمک سه فیلتر با قطر چشمه در حدود یکسان Whatman ،CHM و BOECO جهت یافتن فیلتر بهتر به منظور استفاده در پژوهش های دریایی مقایسه شدند.مواد و روش ها: نمونه برداری ...  بیشتر