رابطه سواد بوم شناختی، سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی با دغدغه محیط زیستی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز)

فتانه حاجیلو؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ سولماز سقلی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 69-86

https://doi.org/10.52547/envs.18.4.69

چکیده
  سابقه و هدف: مفهوم دغدغه محیط زیستی سال هاست که با پشتوانه های نظری مختلف در علوم اجتماعی و روانشناسی بررسی می شود اما به تازگی از سایر مفاهیم انتزاعی مرتبط با محیط زیست جدا شده است. در سال های اخیر با تفکیک آن از مفاهیمی نظیر نگرش، آگاهی و هوشیاری به شکلی مستقل به عنوان متغیری متشکل از مفاهیم عینی و ذهنی در قالب ابعاد افقی و عمودی که ...  بیشتر