بررسی عامل های روان شناختی موثر بر تمایل به کاهش استفاده از کیسه های پلاستیکی (مطالعه موردی: هاپیر مارکت های شهر مشهد)

آوا حیدری؛ نگار فلاحی؛ انسیه صابری؛ پرنیان هادیان؛ اسما آذری؛ یگانه هروی؛ نگار حسنی؛ علیرضا خوراکیان؛ نسرین قدرتی

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 49-66

https://doi.org/10.52547/envs.2021.34135

چکیده
  سابقه و هدف: کیسه های پلاستیکی رایگان فایده های عملی برای مصرف کنندگان دارد اما به دلیل دیرتجزیه پذیر بودن و افزودنی های آن تأثیرات نامطلوبی بر محیط زیست می گذارد. بنابراین در این مطالعه، عامل های مؤثر بر قصد و رفتار افراد برای استفاده از کیسه های پلاستیکی با نظریه رفتار برنامه ریزی شده و مدل سازی ساختاری مورد بررسی قرار گرفت.مواد و ...  بیشتر