ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد کلان ملایر با استفاده از سنجه NSFWQI و پهنه بندی نتایج آن با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

هاجر مریخ پور؛ بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 151-168

https://doi.org/10.52547/envs.33909

چکیده
  سابقه و هدف: در سال ­های اخیر، تغییرات در مقدار، توزیع و کیفیت آب­های سطحی جهان سبب شده است که به تمام این منابع توجه ویژه­ای شود. بر این اساس چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ توسعه اجتماعی در کشورها، دسترسی به آب با کیفیت خوب و بررسی ظرفیت آن دارای اهمیت است. هدف از این مطالعه، بررسی کیفیت آب با استفاده از سنجه کیفیت آب مؤسسه ملی بهداشت ...  بیشتر