بررسی عامل های موثر بر آلودگی هوا: شواهد تجربی از بزرگترین تولید‌کنندگان‌ کربن‌ دی‌اکسید

الناز اسدی؛ ابوالفضل دیلمی؛ علی کرامت زاده

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 205-224

https://doi.org/10.52547/envs.2021.33598

چکیده
  سابقه و هدف: طی دهه های اخیر رشد اقتصادی جهان و روند صنعتی شدن موجب افزایش مصرف انرژی شده است. بخش زیادی ازافزایش تقاضای انرژی از منابع فسیلی تأمین می شود و مصرف آنها انتشار گازهای گلخانه ای و آلوده شدن هوا را به همراه دارد. بعد از انقلاب صنعتی فعالیت های ا نسان و آلودگی های ناشی از این فعالیت ها، مقدار گازهای گلخانه ای را به طور غیرطبیعی ...  بیشتر