بررسی اثر متقابل اسیدیته خاک و نوع کود نیتروژنی بر تصعید گاز آمونیاک از خاک

مصطفی بهبوئیه جوزم؛ مهدی کریمی؛ امیر بستانی

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 33-48

https://doi.org/10.52547/envs.2021.33552

چکیده
  سابقه و هدف: اگرچه مصرف کودهای شیمیایی برای افزایش تولید در واحد سطح محصول های کشاورزی ضرورت داشته و سالانه در کشور حدود دو میلیون تن کودهای نیتروژنی مصرف می شود ولی بخش زیادی از کودهای مصرفی جذب گیاه نشده (بیش از 80 درصد از کودهای مصرف شده در برخی از مزرعه های گندم کشور) و به صورت گاز از سطح خاک به اتمسفر وارد شده و موجب آلودگی هوا می گردد. ...  بیشتر