بررسی میزان سازگاری هیبریدهای امیدبخش ذرت دانه‌ای به تغییرات محیطی در منطقه‌های مختلف کشور

حسین مومنی؛ محمدرضا شیری؛ اسلام مجیدی هروان؛ محمود خسروشاهلی

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 15-32

https://doi.org/10.52547/envs.2021.33459

چکیده
  سابقه و هدف: برای سازگاری در مقابل تغییرات آب و هوایی، پایداری سیستم های کشاورزی نقش کلیدی را دارند. شواهد زیادی وجوددارد که مشخص می کند با تغییر شرایط محیطی، تنوع زیستی می تواند سبب افزایش ثبات فرایندهای اکوسیستمی گردد. بنابراین کارآیی برنامه های اصلاح نیازمند درک صحیحی از عکس العمل ارقام اصلاح شده به محیط های با شرایط اقلیمی و خاکی ...  بیشتر