بررسی عامل های مؤثر بر تغییرات خورندگی و ترسیب در طول رودخانه گرگانرود، استان گلستان

مجتبی قره محمودلو؛ نادر جندقی؛ مریم صیادی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 71-90

https://doi.org/10.52547/envs.33366

چکیده
  سابقه و هدف: خورندگی و رسوب­گذاری آب فرآیندهای فیزیکوشیمیایی هستند که سبب کاهش مقدار جریان آب در لوله‌های انتقال آب، کاهش عمر مفید تأسیسات آبرسانی، افزایش مصرف انرژی برای انتقال آب و بروز برخی بیماری‌ها در مصرف‌کنندگان می‌گردد. پژوهش حاضر به ­منظور بررسی تمایل خوردگی و ترسیب در طول مسیر رودخانه گرگانرود یکی از مهمترین رودخانه‌های ...  بیشتر