ارزیابی ریسک مصرف‌های پساب خروجی از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه شمال شهر اصفهان)

الهه واثقی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ علیرضا نیکویی؛ حسین مهرابی بشر آبادی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 57-70

https://doi.org/10.52547/envs.33315

چکیده
  سابقه و هدف: با توجه به کمبود منابع آب در بسیاری از منطقه ­های کشور، نیاز روزافزون بخش‌های مختلف به آب، افزایش حجم فاضلاب‌های شهری، برنامه‌ریزی جهت اسـتفاده از پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری بـا لحاظ کردن جنبه‌های محیط زیستی به­ عنوان راهکاری مناسب برای جبران بخشی از این کمبودها و همچنین کـاهش آلـودگی‌هـا مورد توجه می‌باشد. ...  بیشتر

بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی بر انتشار گاز CO2 در ایران

الهه واثقی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 117-124

چکیده
  هرچند افزایش رشد اقتصادی‌یکی از مهم‌ترین اهدف دولت‌ها می‌باشد، اما رشد اقتصادی بالاتر عمدتا با افزایش آلودگی‌های زیست محیطی همراه است. تجربه کشورهای توسعه یافته و بعضی از کشورهای درحال توسعه نشان می‌دهد با افزایش رشد اقتصادی، ابتدا آلودگی زیست محیطی افزایش و سپس در سطحی از تولید سرانه به علت توجه به محیط زیست، آلودگی کاهش می‌یابد ...  بیشتر