فاکتورهای موثر زمین شناسی (رخساره، دیاژنز و تکتونیک) در ویژگی های مخزنی زون C1 مخزن ایلام میدان اهواز

مهدی خشنودکیا؛ محمد حسین آدابی؛ محبوبه حسینی برزی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 219-238

https://doi.org/10.52547/envs.18.4.219

چکیده
  سابقه و هدف: اجرای یک پروژه سیلاب زنی نیاز اساسی به مطالعات زمین­ شناسی دارد. این درک نیاز به شناخت فاکتورهای زمین­ شناسی محیط رسوبی، فرایندهای دیاژنتیکی و رفتار گسل­ های مخزنی دارد تا درک مناسبی از خصوصیات سنگ/ آب/ نفت بدست آید. در این مطالعه به دلیل آبی شدن زود هنگام بعضی از چاه ­های تولیدی غرب میدان اهواز و همچنین کاهش فشار ...  بیشتر