سطح مطلوبیت و اثر عوامل محیطی بر انتخاب زیستگاه خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در ایران

معصومه شریفی؛ باقر نظامی بلوچی؛ جواد رمضانی؛ بهزاد رایگانی؛ علی جهانی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 49-68

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1168

چکیده
  سابقه و هدف: خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) بزرگترین گوشتخوار کشور است که گستره حضور وسیعی داشته اما همانند سایر گوشتخواران بزرگ جثه از فراوانی اندک در سطح گسترده کشور برخوردار است. زیستگاه‌های این گونه در کشور به ویژه در سطح محلی از هم گسیختگی زیادی دارند، از اینرو ارزیابی و شناسایی مناطق بالقوه زیستگاهی دارای مطلوبیت بالاتر، اهمیت زیادی ...  بیشتر