پایداری بهره‌وری عوامل تولید در کشورهای منطقه منا با تاکید بر ردپای اکولوژیکی

فاطمه فتحی؛ عفت قربانیان

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 177-192

https://doi.org/10.52547/envs.2021.36910

چکیده
  سابقه و هدف: توسعه پا یدار، توسعه منابع، محیط زیست و اقتصاد را در بر می گیرد ولی در قرن حاضر تخریب گسترده محیط زیست و کاهش سریع منابع طبیعی بر رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و بهبود سلامت انسان تأ ثیر گذاشته است. جهت بررسی اثر این منابع بر توسعه پایدار در مطالعات مختلف، تو لید ناخالص داخلی را به عنوان خروجی بهره وری کل عامل های تولید سنتی ...  بیشتر