سنجش اولویت ابعاد تاب‌آوری در قوانین بازآفرینی بافت‌های فرسوده (مورد مطالعه: محله سیروس، تهران)

نیوشا اکبری؛ شیرین طغیانی؛ علیرضا عندلیب؛ محمود محمدی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 111-130

https://doi.org/10.29252/envs.18.2.111

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه بافت‌های فرسوده یک معضل بزرگ در شهرها هستند که قانونگذار برای حمایت از آن، قوانین و مقرراتی را وضع کرده ولی متاسفانه علی­رغم سالیان سال نوسازی، وجود نواقص و کاستی­های قانونی سبب شده اهداف مورد نظر به طور کامل تحقق نیابد. با توجه به اهمیت موضوع بهسازی و نوسازی شهری به عنوان راهبردی در راستای کاهش مشکلات بافت‌های ...  بیشتر