مرور سیستماتیک راهکارهای طراحی کالبدِ کشاورزی شهری درون فضاهای همسایگی

مریم جاهد؛ سید عباس یزدانفر؛ سعید نوروزیان ملکی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 21-38

https://doi.org/10.52547/envs.30858

چکیده
  سابقه و هدف: رشد شهرنشینی به مرور موجب تبدیل زمین ­های سبز و زیر کشت به منطقه ­های مسکونی شده است؛ که این مسئله از جهت ­های مختلفی بر حوزه ­های محیط زیستی و غذایی اثرگذار است. تبدیل هر­چه بیشتر زمین­ های قابل کشت به زمین­ های مسکونی افزون بر افت کیفیت­ های محیط زیستی، از امنیت غذایی نیز می­ کاهد. آلودگی هوا، مدیریت نکردن ...  بیشتر