سنتز سبز نانو ذرات اکسید مغناطیسی آهن - نیکل با استفاده از عصاره هلیله سیاه

حدیثه اسدیان؛ فریبا تدین؛ ساناز رئیس فرشید

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 74-84

https://doi.org/10.29252/envs.18.3.74

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه استفاده از روشهای سنتز سبز بدون استفاده از مواد شیمیایی، جهت تولید نانو ذرات زیست سازگار، با ویژگی های معین مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهمترین روشهای سنتز سبز، تولید نانو ذرات فلزی با استفاده از ارگانیسم ها است. بهره برداری از مواد مختلف گیاهی برای سنتز نانو ذرات یک فناوری سبز محسوب میشود، زیرا هیچ ماده شیمیایی ...  بیشتر