بررسی اثر فاصله از آبشخوار و عوامل خاکی بر برخی معیارهای گیاهی گونه Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb. در مراتع اینچه برون استان گلستان

امین محمودیان؛ قاسمعلی دیانتی؛ جلیل علوی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 37-52

https://doi.org/10.52547/envs.14307

چکیده
  سابقه و هدف : گونه دم ما ری یکی از گیاهان مرتع های شوره زار شمال استان گلستان محسوب می شود و از نظر ارزش علوفه از اهمیت زیادی برخوردار است این گونه در اقلیم های خشک و خاک های شوره زار اینچه برون رشد می کند ، هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط معیارهای گیا هی این گونه گیاهی با عامل های محیطی از قبیل ویژگی های فیزیکی _ شیمیایی خاک و فاصله از آبشخوار ...  بیشتر