برآورد ارزش اقتصادی خدمات ترسیبکربن در مراتع با روش هزینه جایگزین (مطالعه موردی: مراتع منطقه دیزج بطچی خوی

رقیه قریشی؛ جواد معتمدی؛ اسماعیل شیدای کرکج

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  اساسی در جهت حل مشکلات و همچنین حفاظت و بهره برداری ازمحیط زیست و دست یابی به توسعه پایدار محسوب می شود .ارزشگذاری اقتصادی را میتوان بهگونه ای مثبت در هر چه بهترنمودن سیاستهای محیطزیستی دخالت داد. درحال حاضر ثابت شدهاست که تخریب اکوسیستم و بدتر شدن کیفیت و کمیت خدمات ارائهشده توسط اکوسیستم، اثرات منفی بر روی رشد اقتصادی دارد . درپژوهش ...  بیشتر