تلفیق سنجش از دور و روش‌های عددی در مطالعه توفان گرد و خاک

امیرحسین نیک فال؛ راضیه پیله‌وران؛ زهرا کاظمی؛ بهروز مرادپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

https://doi.org/10.52547/envs.2023.103555

چکیده
  سابقه و هدف: پدیده گرد و غبار در سال‌های اخیر یکی از مهم ترین چالش‌های زیست‌ محیطی در غرب و جنوب غرب ایران می‌باشد. شناسایی منشأ گرد و غبار و پایش آن، در سطح وسیع با مدل‌های عددی هواشناسی و سنجش از دوری که از سرعت و دقت بیشتر و هزینه کمتری برخوردار می‌باشند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. مواد و روش: در این پژوهش، از بین رخدادهای گرد ...  بیشتر

بارزسازی گردوخاک با روش‌های سنجش از دور و مدل های عددی

راضیه پیله وران؛ زهرا راستگو؛ سارا کرمی؛ بهروز مرادپور

دوره 20، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 53-80

https://doi.org/10.52547/envs.2022.1129

چکیده
  سابقه و هدف: پدیده گردوخاک در سال‌های اخیر یکی از مهمترین چالش‌های محیط زیستی در بخش وسیعی از کشور ایران است. شناسایی و پایش گردوخاک، در سطح وسیع با مدلهای پیش بینی عددی وضع هوا و داده ها و محصولات سنجش از دور که از سرعت و دقت بیشتر و هزینه کمتری برخوردار میباشند، از اهمیت فراوانی برخوردار است.مواد و روش‌ها: در این پژوهش، از بین رخدادهای ...  بیشتر