مدل سازی توزیع پتانسیل گونه Juniperus excelsa با استفاده از عامل های محیطی در کوهستان البرز

سمیرا سادات فاطمی آذرخوارانی؛ محمد رحیمی؛ مصطفی ترکش؛ هومن روانبخش

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 237-254

https://doi.org/10.29252/envs.18.2.237

چکیده
  سابقه و هدف: مدل ­سازی توزیع گونه‌ای، روشی رایج برای درک روابط میان یک گونه و محیط اطرافش است و برای پیش‌بینی تغییرات در توزیع همگام با تغییرات محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحقیق­ های گسترده‌ای در منطقه ­های مختلف دنیا براساس این مدل‌ها انجام گرفته است. در این مطالعه، توزیع پتانسیل گونه ارس1، گونه سنجه و یکی از مهم ترین ...  بیشتر