بررسی تخریب نوری، تجزیه زیستی،جذب آب و خواص مکانیکی پلاستیک های تخریب پذیر جهت استفاده در صنایع بسته بندی

شهرزاد خرم نژادیان؛ شیرین خرم نژادیان

دوره 16، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 203-216

چکیده
  سابقه و هدف: پسماندهای حاوی مواد پلاستیکی  بخصوص تبدیل به معضلی در سراسر جهان شده اند. مدت زمان تجزیه مواد پلیمری پایه نفتی در محیط زیست طولانی می باشد.  بسته بندی پلاستیکی یکی از معمول ترین منابع تولید این پسماندها می باشد. یکی از راهکارهای مقابله با این مشکل استفاده از پلاستیک های تخریب پذیر است.یکی از روش های تولید پلاستیک های ...  بیشتر