کاهش تراز آب دریاچه ارومیه و تاثیر آن بر وضعیت مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان دول، شهرستان ارومیه)

مهدی امینی؛ حسین کوهستانی؛ فاطمه کاظمیه

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 165-186

https://doi.org/10.29252/envs.18.2.165

چکیده
  سابقه و هدف: مهمترین مخاطره طبیعی که در سال‌های اخیر در ایران درحال رخ دادن است، کاهش سطح آب دریاچه ارومیه می‌باشد که هزینه‌ی زیادی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی متوجه ساکنان روستایی پیرامون خود کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای خشک‌شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و ‌محیط زیستی دهستان دول شهرستان ...  بیشتر