مقایسه کارآیی الگوریتم های فرا ابتکاری گرگ خاکستری و رقابت استعماری در حوزه تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی: شبکه صوفی چای)

فرهاد میثاقی؛ امیرحسین امانی؛ علیرضا صدیق

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 203-218

https://doi.org/10.29252/envs.18.2.203

چکیده
  سابقه و هدف: کمبود منابع آب یکی از مهمترین مسأله­ ها در قرن بیست و یکم می ­باشد که جوامع بشری با آن روبرو هستند. رشد جمعیت، فعالیت­ های تولیدی صنعتی و کشاورزی، توسعه سریع شهرنشینی و تغییرهای شدید شرایط آب و هوایی، تأثیر زیادی بر منابع آب محدود و محیط زیست در حوضه ­های رودخانه ­ها به ­همراه داشته است. تخصیص منطقی و بهینه منبع­ ...  بیشتر