بررسی اثر کنترل آلودگی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منطقه‌ی منا

احمد فتاحی اردکانی؛ احمد سلطانی ذوقی؛ افسانه سراج الدین

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.52547/envs.28013

چکیده
  سابقه و هدف:با افزایش آلودگی­ها و بحران­های محیط زیستی، دولت­ها بر آن شده­اند مجموعه­ای از سیاست­ها و مقررات محیط زیستی را با هدف بهبود کیفیت محیط زیست اعمال کنند. اثربخشی مقررات محیط زیستی مسئله­ای است که از سوی بسیاری از سیاست­گذاران و دولت­ها نادیده گرفته می­شود. هدف این مطالعه پاسخ به این سؤال است که چه میزان تغییر ...  بیشتر