تحلیل آسیب شناسانه آلودگی محیطی با تاکید بر زباله ریزی در محیط دانشگاه (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران)

علی اصغر فیروزجائیان گلوگاه؛ سپیده نصیری

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 131-150

https://doi.org/10.29252/envs.18.2.131

چکیده
  سابقه و هدف: نظم اجتماعی از اهمیت بالایی در هر جامعه برخوردار می‌باشد. اخلال در نظم اجتماعی هزینه‌های زیادی برای جامعه در پی خواهد داشت. زباله ریزی مصداقی از بی نظمی اجتماعی شهروندان، در حوزه شهروندی محیط زیستی می‌باشد که به‌عنوان مسأله‌ای اجتماعی در جامعه ما تبدیل شده است. هدف این مقاله آسیب شناسی انضباط اجتماعی دانشجویان در محیط ...  بیشتر