بررسی تاثیر پسماندهای صنعتی گل قرمز و GGBFS بر بتن های سبز مقاومت زیاد

روانبخش شیردم؛ امیر شیرکا؛ سینا حسن اوغلی؛ نعمت اله بخشی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 151-162

https://doi.org/10.29252/envs.17.4.151

چکیده
  سابقه و هدف: ساخت بتن های سبز از منظر سازگاری مناسب آن با محیط زیست و از منظر کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از تولید مصالح مورد استفاده در ساخت بتن از اهمیت ویژه برخوردار است. مواد و روش ­ها: در پژوهش حاضر، از گل قرمز و سرباره ذوب آهن به عنوان جایگزین سیمان استفاده شده تا عملکرد آنها را بر مقاومت فشاری بتن های پر مقاومت معمولی و زودرس تحت ...  بیشتر