مقایسه یون‌های محلول موجود در گرد و غبار باریده بر عرض‌های جغرافیایی مختلف در نیمه غربی ایران

ناهید محمودی مه پاش؛ بابک سوری

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 71-86

https://doi.org/10.29252/envs.18.1.71

چکیده
  سابقه و هدف: ذرات گرد و غباری که توسط جریان­ های هوا حمل می­ شوند بر کیفیت محیط زیست اثر می­ گذارند. ترکیب­ های شیمیایی این ذرات از عامل­ های موثر بر کیفیت زندگی ساکنان هر منطقه است. گرد و غبار ناشی از فرسایش خاک در سال ­های اخیر مشکل­ های فراوانی را برای ساکنان نیمه غربی ایران به ­وجود آورده است. موقعیت جغرافیای ایران و نزدیکی ...  بیشتر