تحلیل آمایشی سازمان فضایی حاکم بر منابع آب دشت میناب با رویکرد پویایی سیستم‌ها

زینب فیض الهی؛ محمدرضا شهبازبگیان؛ سید عبدالکریم هاشمی؛ سیاوش شایان

دوره 17، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 231-248

https://doi.org/10.29252/envs.17.4.231

چکیده
  سابقه و هدف: کمبود منابع آب شیرین و مدیریت آن، به عنوان یکی از چالش­های اصلی بسیاری از کشورهای گرم و خشک که با کمبود منابع آب مواجه هستند می­باشد. لذا سیاست­گداری و رائه راهکارهایی با رویکرد آمایشی جهت مدیریت و استفاده صحیح از منابع آب یکی از الزامات مدیریت صحیح منابع آب می­باشد؛ در این راستا مدیریت تقاضای منابع آب با رویکرد ...  بیشتر