افت سطح آب‌‌های زیرزمینی و مدیریت عوارض ناشی از آن (مطالعه موردی: دشت چهاردولی اسدآباد)

پیام یدالهی؛ بابک ظهرابی؛ حمیدرضا جعفری؛ نعمت حسنی؛ علی‌اصغر مرتضوی؛ عادل قاسمی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 169-186

https://doi.org/10.52547/envs.34059

چکیده
  سابقه و هدف: یکی از چالش‌‌های بزرگ آب‌‌های زیرزمینی مصرف بیش از حد آن در بخش کشاورزی است. از این‌رو توجه به مدیریت منابع آب جهت جلوگیری از افت سطح آب زیرزمینی ضروری است. دشت چهاردولی در استان همدان، طی سال‌های اخیر به‌دلیل کمبود منابع آب‌‌های سطحی با افزایش برداشت از آب‌‌های زیرزمینی مواجه شده است. در این مطالعه با توجه به محدودیت ...  بیشتر