ترکیب روش ‏های ادغام تصاویر چندزمانه و طبقه بندی جهت پایش تغییرات دریاچه مهارلو در بازه زمانی پنج ساله (2018 - 2013)

حجت اله محبوبی؛ محسن آزادبخت

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 203-218

https://doi.org/10.29252/envs.18.1.203

چکیده
  سابقه وهدف: در بسیاری از تحقیق ­ها برای پایش تغییرات سطح آب ابتدا تصاویر چندزمانه به ­طور مجزا تحلیل می­ شوند و پس از استخراج محدوده آب، این محدوده­ ها با یکدیگر مقایسه شده و میزان تغییرات مشخص می‏ گردد. با وجود این، به ­روش­هایی نیاز است که افزون بر دقت زیاد، شناسایی تغییرات را نیز تسهیل کنند. بنابراین، برای نیل به این هدف، ...  بیشتر