پیش بینی درازمدت تبخیر- تعرق مرجع ماهانه دوره‌ی 2018-2027، با استفاده از مدل های SARIMA و شبکه عصبی GRNN (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک رشت)

پویا عاقل پور؛ وحید ورشاویان؛ مهرانه خدامرادپور

دوره 17، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 213-230

https://doi.org/10.29252/envs.17.4.213

چکیده
  سابقه و هدف: تبخیر – تعرق، یک فرایند کلیدی تعادل آب و همچنین یک عنصر مهم از تعادل انرژی است. بنابراین پیش بینی و تخمین تبخیر-تعرق در مدیریت آب زراعی، پیش بینی و نظارت بر خشکسالی و توسعه و بهره برداری از منبع­ های آبیِ موثر، می ­تواند بسیار با ارزش و کاربردی باشد. هدف از این مطالعه مدل سازی سری زمانی تبخیر-تعرق مرجع در ایستگاه سینوپتیک ...  بیشتر