تحلیل سری زمانی سنجه‌های جذب هواویز سنجنده‌های SCIAMACHY و GOME-2 در ایران

فائزه علیزاده؛ سامره فلاحتکار؛ افسانه افضلی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 57-70

https://doi.org/10.29252/envs.18.1.57

چکیده
  سابقه و هدف: در سه دهه گذشته گرد و خاک به‌عنوان یک پدیده جهانی سبب نگرانی جوامع جهانی شده است. ایران به ­دلیل قرارگیری در منطقه خشک به‌شدت تحت تأثیر این پدیده است. این پدیده به ­طور معمول با حمل توده‌ی عظیمی از ذرات معلق همراه است که در عصر جدید با تصاویر ماهواره‌ای به‌طور واضح قابل‌ردیابی و تشخیص هستند. هدف مطالعه حاضر بررسی تغییرات ...  بیشتر