ارزیابی چندین روش هضم در استخراج عناصر سنگین از منابع آلی مختلف

پریسا مشایخی؛ حسین شریفی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 17-34

https://doi.org/10.52547/envs.2021.1071

چکیده
  سابقه و هدف: در سال­ های اخیر روند رو به افزایش تخریب منابع آب، خاک و محیط زیست در اثر کاربرد بی رویه مواد شیمیایی موجب ترغیب پژوهشگران به کشاورزی ارگانیک در سال ­های اخیر شده است. با وجود همه اثرات مثبتی که در ارتباط با مصرف منابع آلی بر روی ویژگی­ های فیزیکی و شیمیایی خاک مطرح است، هنوز در این رابطه نگرانی­ های زیادی از نظر مسائل ...  بیشتر

تأثیر مصرف کمپوست زباله و لجن فاضلاب شهری بر زیست‌فراهمی عناصر غذایی موجود در خاک در کشت پیاز

علیرضا مرجوی؛ پریسا مشایخی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 189-208

https://doi.org/10.29252/envs.17.3.189

چکیده
  سابقه و هدف: روند رو به افزایش تخریب منابع آب، خاک و محیط‌زیست در اثر کاربرد بی‌رویه مواد شیمیایی موجب ترغیب پژوهشگران به کشاورزی ارگانیک در سال­های اخیر شده است. باوجود همه اثرات مثبتی که در ارتباط با مصرف کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر روی ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک مطرح است، هنوز در این رابطه نگرانی­های زیادی ازنظر ...  بیشتر