بازیافت سیلیکا از سبوس برنج و کاربرد آن در کروماتوگرافی مایع

علیرضا قاسم پور؛ مصطفی شهنانی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 81-92

چکیده
  سابقه و هدف: تولید برنج سبوس دار، در جهان حدود 482 میلیون تن است. ترکیب­ های موجود در سبوس برنج، به دو بخش آلی و معدنی تقسیم می‌شود که بخش آلی آن را ترکیب­ های سلولز، همی سلولز، لیگنین و... تشکیل می ­­­­دهند و بخش معدنی آن شامل سیلیکا و اکسیدهای فلزی است. یکی از فراوان ­ترین مواد تشکیل دهنده سبوس برنج، سیلیکا است. بیست درصد سبوس ...  بیشتر