پهنه بندی و ارزیابی عدم قطعیت ریسک آلودگی فلزهای سنگین منابع آب سطحی معدن مس با تحلیل بیزین و شبیه‌سازی گوسی متوالی

اکرم سیفی؛ حسین ریاحی مدوار

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 165-186

https://doi.org/10.29252/envs.18.1.165

چکیده
  سابقه و هدف: فعالیت ­های صنعتی و کشاورزی و در نتیجه عنصرهای سنگین و سمی حاصل از آن­ها به ­شدت کیفیت آب­ ها، سلامت عمومی و محیط زیست را تهدید می­ کنند. بنابراین تعیین مناطق تحت تأثیر عناصر سنگین و بررسی ریسک آلودگی و عدم قطعیت ­های مکانی آب ­های سطحی به­ عنوان موضوعی مهم و حساس مطرح است که کمتر به آن پرداخته شده است. هدف اصلی ...  بیشتر