شناسایی گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب غرب ایران بر مبنای الگوریتم سنجه DAI و داده های طیفی سنجنده مودیس

آذر فاریابی؛ حمیدرضا متین فر؛ سید کاظم علوی پناه؛ علی اکبر نوروزی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 151-162

https://doi.org/10.29252/envs.17.3.151

چکیده
  سابقه و هدف: الگوریتم سنجه گردوغبار آئروسل بر اساس اندازه‌گیری در طول‌موج‌های دیپ بلو (412 نانومتر)، آبی (440 نانومتر) و موج‌کوتاه IR ( 2130 نانومتر( با استفاده از مشاهده­ های مودیس(MODIS)  توسعه داده‌شده است. اندازه­ گیری­ هایی که در بخش کوتاه طول‌موج مرئی مانند بخش دیپ بلو یا فرابنفش صورت گرفته است.  بخوبی قادر به شناسایی ریز ...  بیشتر