ارزیابی اثرهای اجتماعی پروژه‌های بنادر و سازه‌های دریایی (مورد مطالعه: طرح احداث بندر چمخاله)

رؤیا رمضانی کیاسج محله؛ محمد جواد امیری؛ لعبت زبردست

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 87-104

https://doi.org/10.29252/envs.18.1.87

چکیده
  سابقه و هدف: ارزیابی اثرهای اجتماعی ابزاری راهبردی برای مدیریت فعالیت‌های اجتماعی مرتبط با توسعه با هدف کاهش هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی است. از آنجایی که طرح‌های توسعه اثرها و پیامدهای غیر قابل انکاری را بر ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط‌ زیستی یک منطقه وارد می‌آورند، بنابراین شناخت این پیامدها و مدیریت آن‌ها ...  بیشتر