بررسی پراکنش گونه Dactylis glomerata در مرتع های شهرستان تکاب (مطالعه موردی مرتع های گولون)

امین محمودیان چوپلو؛ حمید نیک نهاد

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 107-120

https://doi.org/10.29252/envs.17.3.107

چکیده
  سابقه و هدف: تعیین پاسخ گونه ­های گیاهی به عامل­ های محیطی از هدف ­های مهم تجزیه و تحلیل جوامع گیاهی می ­باشد.  هدف تحقیق حاضر، بررسی مهمترین عامل ­های محیطی موثر بر حضور گونه ­ D. glomerataدر مرتع­ های شهرستان تکاب می ­باشد. مواد و روش­ ها:  در این مطالعه، 84  پلات 1 متر مربعی درامتداد آزیموت منطقه مورد مطالعه با روش سیستماتیک ...  بیشتر