بررسی اثر فاصله از آبشخوار و عوامل خاکی بر برخی معیارهای گیاهی گونه Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb. در مراتع اینچه برون استان گلستان

امین محمودیان؛ قاسمعلی دیانتی؛ جلیل علوی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 37-52

https://doi.org/10.52547/envs.14307

چکیده
  سابقه و هدف : گونه دم ما ری یکی از گیاهان مرتع های شوره زار شمال استان گلستان محسوب می شود و از نظر ارزش علوفه از اهمیت زیادی برخوردار است این گونه در اقلیم های خشک و خاک های شوره زار اینچه برون رشد می کند ، هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط معیارهای گیا هی این گونه گیاهی با عامل های محیطی از قبیل ویژگی های فیزیکی _ شیمیایی خاک و فاصله از آبشخوار ...  بیشتر

بررسی پراکنش گونه Dactylis glomerata در مرتع های شهرستان تکاب (مطالعه موردی مرتع های گولون)

امین محمودیان چوپلو؛ حمید نیک نهاد

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 107-120

https://doi.org/10.29252/envs.17.3.107

چکیده
  سابقه و هدف: تعیین پاسخ گونه ­های گیاهی به عامل­ های محیطی از هدف ­های مهم تجزیه و تحلیل جوامع گیاهی می ­باشد.  هدف تحقیق حاضر، بررسی مهمترین عامل ­های محیطی موثر بر حضور گونه ­ D. glomerataدر مرتع­ های شهرستان تکاب می ­باشد. مواد و روش­ ها:  در این مطالعه، 84  پلات 1 متر مربعی درامتداد آزیموت منطقه مورد مطالعه با روش سیستماتیک ...  بیشتر