شناسایی راهبردهای تاب آوری معیشت در برابر مخاطره خشکسالی از دیدگاه خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: دهستان گلمکان، شهرستان چناران)

مریم قاسمی؛ شیرین صاحبی؛ جواد مهرگان مجد

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 117-136

https://doi.org/10.29252/envs.18.1.117

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه تاب آوری، به منزله ­ی یکی از سنجه­ های مؤثر در فرآیند مدیریت بحران، رویکردی اجتماع محور برای ارتقای آمادگی در مواجهه با مخاطرات محیطی محسوب می­ شود. از این رو جوامع در تلاش هستند با افزایش تاب­ آوری در مواجهه با بحران، آسیب­ پذیری را کاهش دهند. براین اساس مطالعه حاضر به شناسایی راهبردهای افزایش تاب­ آوری ...  بیشتر