بررسی اثر سامانه اتوبوس تندرو بر انتشار گازهای گلخانه ای در شهر تهران

سعید متصدی زرندی؛ مریم علی پور؛ فرامرز معطر

دوره 9، شماره 4 ، تیر 1391

چکیده
  یکی ازمسائل جهانی آلودگی هوا گرم شدن کره زمین ناشی از پدیده گلخانه ای است .گازهای گلخانه ای در اتمسفر مانع بازگشت اشعه های فروسرخ از سطح زمین به فضا می شوند، به همین علت سبب گرم شدن کره زمین می شوند. حمل ونقل ، منشا اصلی انتشار گازهای گلخانه ای محسوب می شود. این تحقیق باهدف تعیین میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از اجرای سامانه ...  بیشتر