ارزش گذاری اقتصادی برخی از مهمترین خدمات اکوسیستمی جنگل‌های زاگرس

علی اکبر جعفرزاده؛ علی مهدوی؛ سید رشید فلاح شمسی؛ رسول یوسف پور

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 137-150

https://doi.org/10.29252/envs.18.1.137

چکیده
  سابقه و هدف: تاکنون سهم اکوسیستم­ های جنگلی در اقتصاد جهانی و سلامت بشر به ­طور گسترده در علم و سیاست مورد شناسایی قرار گرفته است. در جنگل ­های گرمسیری و نیمه گرمسیری، خدمات چندمنظوره از جمله ترسیب کربن، تولید چوب و غذا، تنظیم آب و اکوتوریسم مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به ­دست آمده از تحقیق­ های مختلف نشان داده که کارکردهای ...  بیشتر